Language: EN MM

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အတြင္းဝန္ရံုးျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ကူညီခ်င္ေသာ သင့္အားဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္ေလ်က္ထားျခင္း(သို႕) အလုပ္သင္အျဖစ္ ပါဝင္ေလ့လာခ်င္ပါက သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မွတ္တမ္း၊ သက္ေသအေထာက္အထားအခ်က္အလက္ျပည့္စံုႏွင့္ လာေရာက္လုပ္ကုိင္လိုေသာ ရာထူးေနရာႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္လိုပါေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို info@thesecretariat.com သို႔ email ေပးပို႔ေပးႏုိင္ပါတယ္။ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေလ်ာက္လႊာကို ရက္ေပါင္း (၂၀) အတြငး္ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္သည္